PLAČILO VRTCA

Cenik programov predšolske vzgoje OŠ Dolenjske Toplice – Vrtec Gumbek

(cena velja od 1. 9. 2020 dalje, Ur. L. RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020)

  • 1. starostno obdobje: 498,11 €
  • 2. starostno obdobje: 362,15 €
  • kombinirani oddelek: 410,38 €

Opombe:

● Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok. Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa, kot velja za druge, enako stare otroke.

● Ceno programov sprejema in objavlja Občina Dolenjske Toplice.

● Cena programov ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

● Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem otrok.

● Če starši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca (na Center za socialno delo), je njihov prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo občine. V tem primeru lahko starši plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo občine pa so lahko plačila tudi oproščeni.

● Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo (dnevni odbitek znaša 1,63 EUR).

● Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka ali vsaka začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna v vrednosti 4,17 EUR (Ur.l. RS 20/2008).

● Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do 31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.

● V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju občinske uprave.

● Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti (Ur.l.RS, št. 53/2009).

Na podlagi vloge Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine.

Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Dohodkovni
razred
Povprečni mesečni dohodek na
osebo v EUR
Plačilo staršev v odstotku
od cene programa
1 do 185,43 € 0
2 nad 185,44 € do 309,05 € 10 %
3 nad 309,06 € do 370,86 € 20 %
4 nad 370,87 € do 432,67 € 30 %
5 nad 432,68 € do 545,98 € 35 %
6 nad 545,99 € do 659,30 € 43 %
7 nad 659,31 € do 844,73 € 53 %
8 nad 844,74 € do 1.019,86 € 66 %
9 nad 1.019,87 € 77 %

Novost od 1. decembra 2018 dalje:

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

Primer:
Če prvo vlogo vložite avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj. od septembra 2019 dalje, nove vloge meseca avgusta 2019 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice ni treba vložiti, saj bo center za socialno delo po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če prvo vlogo vložite decembra 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2019, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

pdf Vloga za plačilo obračuna vrtca z zbirno položnico

pdf Izjava za prejemanje e-računa

pdf Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje

pdf Položnice v e-obliki

pdf Vloga za uveljavljanje olajšave za bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur