S prednostno nalogo skupine Gradim pozitiven odnos do ljudi in narave, ki se navezuje na prednostno nalogo vrtca Varno in spodbudno učno okolje smo začeli že takoj na začetku šolskega leta. Z različnimi igrami sodelovanja in povezovanja smo želeli doseči, da se otroci najprej med seboj dobro spoznajo in se skupina poveže. Veliko se pogovarjamo o načinih reševanja konfliktnih situacij, pri otrocih pa s pomočnico vzgojiteljice spodbujava empatijo in se s posameznimi otroki načrtno pogovarjava o tem. Skupaj skušamo rešiti konflikte, do katerih občasno pride. Ustvariti želimo okolje za spodbujanje kakovostnih medvrstniških odnosov in razvijati pri otrocih komunikacijske veščine. Zelo velik poudarek že od začetka leta namenjamo dobremu počutju otrok v skupini. Otroke spodbujava, da govorijo o svojih čustvih. S tem namenom smo v novembru izdelali hišico počutja, kjer otroci vsakodnevno k svoji sliki pripnejo ustrezno sliko počutja – vesel ali žalosten. Prav tako z različnimi vodenimi dejavnostmi ali preko igre v igralnici, kot učenjem v naravnem okolju med skoraj vsakodnevnim bivanjem v naravi omogočava otrokom, da si pridobivajo različne izkušnje z naravo s poudarkom na raziskovanju, in uživanju v naravi. V oktobru smo začeli z opazovanjem polža. Otroci so preko opazovanja in različne literature, zgodb spoznavali življenje polža. Izvedli smo tudi naravoslovno urico z magneti. V januarju smo začeli z zgodbami za oblikovanje značajev. V pomoč nam je bila knjiga Kaj nas uči narava, kjer so otroci spoznavali različne živali in njihove pozitivne značajsko -vedenjske poteze. Otroci so izbrali sedem različnih živali. Pri januarski temi Jej zdravo za počutje pravo smo zdravo prehrano ljudi povezali še s spoznavanjem prehrane živali, ki smo jih raziskovali. Otroci so živali tudi ustvarjali. V prihodnje imamo namen obdelati še temo Kdo govori? Žirafa ali volk?, se pogovarjati in ozaveščati otroke o skrbi za okolje ter opazovati svoje telo in ga primerjati z vrstniki in z živalmi.

Tatjana Malenšek, vzgojiteljica