IZPIS IZ VRTCA

Zmanjšanje mesečnega plačila v primeru začasne odsotnosti otroka:
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do 31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred nastopom odsotnosti.

V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju občinske uprave.

Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka, in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.

Če boste v času počitnic otroka izpisali iz vrtca, bo pri ponovnem vpisu razporejen v oddelek, če bo še prosto mesto.

izjava o neprekinjeni poletni odsotnosti

vloga za uveljavitev rezervacije – bolezen

Dokončen izpis iz vrtca
Starši lahko otroka izpišete iz vrtca in prekinete pogodbo z vrtcem kadarkoli. Izpis iz vrtca uredite starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu. Izpolnite priložen obrazec:

izjava o izpisu otroka iz vrtca

Sporočanje sprememb po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
ZUPJS v svojem 42. členu navaja, da je upravičenec do pravice iz javnih sredstev dolžan centru za socialno delo v 8-ih dneh sporočiti vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga dobite na spletni strani vrtca. Katere so te spremembe, ZUPJS navaja v 5. odst. 42. člena.

Ena od teh sprememb je tudi izpis otroka iz vrtca.

– obrazec za sporočanje sprememb na CSD