OBVEZNOSTI STARŠEV

Obveznosti staršev do vrtca:

 • upoštevajo poslovni čas vrtca,
 • ob vstopu otroka v vrtec oddajo potrdilo o zdravniškem pregledu otroka,
 • opozorijo na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če te niso razvidne iz zdravniške dokumentacije,
 • otroku na poti v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo z osebo, ki je stara najmanj 14 let, in za tako spremstvo zagotovijo vzgojiteljici pisno potrdilo,
 • posredujejo natančne podatke,
 • bolnega otroka ne pripeljejo v vrtec,
 • s pisno izjavo soglašajo s prevozom otrok z javnimi sredstvi,
 • vzgojiteljici javijo izostanek otroka,
 • če je le možno, svojega otroka nezgodno zavarujejo,
 • s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo k kvaliteti programa in k ugledu vrtca,
 • redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca,
 • o medsebojnih obveznostih staršev in vrtca se ob vpisu otroka v vrtec oziroma ob njegovem vpisu v novo šolsko leto sklene pisna pogodba,
 • upoštevajo prometne znake in se z osebnimi vozili ne vozijo do vrtca.