PROGRAMI

V skladu z Zakonom o vrtcih izvajamo:

Dnevni program
Vanj so vključeni otroci od 1. leta starosti do vstopa v šolo, katerih starši so zaposleni ali potrebujejo dnevni program vzgoje iz drugih utemeljenih razlogov. Dnevni program traja od šest do devet ur ter obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Program za otroke s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Dodatno strokovno pomoč jim zagotovimo v okviru odločbe in glede na veljavno zakonodajo.

V okviru navedenih programov izvajamo tudi obogatitvene dejavnosti, ki so del nacionalnega kurikuluma in jih izvajajo vzgojitelji in pomočnice vzgojiteljev. Izvajamo jih v sklopu dnevnega programa. Z njimi bogatimo vrtčevsko okolje, da bi bilo bolj življenjsko ter prijetnejše za otroke in njihove starše. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti ter so skladne s cilji in načeli kurikuluma za vrtce.

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

  • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti,
  • kakovostna in pestra izvedba kurikula,
  • uresničevati načelo uravnoteženosti,
  • uresničevati načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje,
  • uresničevati načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije).

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti, projektov, obiskov kmetije, plavalnega tečaja, vsebin Malega sončka in bralne značke.


A) OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IZ KURIKULA

Mali sonček
Mali sonček je gibalno-športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Vsebuje 4 stopnje:

  • Mali sonček — modri (za otroke od 2. do 3. leta),
  • Mali sonček — zeleni (za otroke od 3. do 4. leta),
  • Mali sonček — oranžni (za otroke od 4. do 5. leta),
  • Mali sonček — rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi na ustrezno mesto v knjižici. Program Mali sonček k aktivnemu sodelovanju spodbuja tudi starše. Otroci morajo za vsako stopnjo opraviti določeno število nalog in ob koncu leta prejmejo priznanje, zadnje leto pred vstopom v šolo pa medaljo.

Mali umetniki
Ustvarjalni dan je sestavljen iz različnih področij umetnosti: likovna, plesna, glasbena, lutkovna in rajalna. Ta dan je namenjena dejavnostim na določeno temo s skupnim namenom – ciljem. Pri tej obliki dejavnosti pri otrocih spodbujamo splošno ustvarjalnost pri načrtovanju, pripravi, organizaciji in uporabi sredstev ter prostora. Izvedemo ga ločeno za prvo in drugo starostno obdobje in pripravimo delavnice, primerne starosti otrok. V dejavnostih se po predhodnem dogovoru strokovnih delavcev družita dva ali trije oddelki hkrati. Strokovne delavke z različnimi motivacijami otroke popeljejo v ustvarjalni svet.

Športni dopoldnevi
Športno dopoldne izvedemo ločeno za prvo in drugo starostno obdobje.
V času športnega dopoldneva se otroci družijo ob športnih dejavnostih na prostem ali v telovadnici osnovne šole. Pri tem spoznavajo pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti med seboj (starost otrok, spretnosti …). Načrtujemo in izvedemo ga timsko.
Jeseni in spomladi so gibalne dejavnosti zasnovane v obliki vadbe po postajah na športnih površinah v okolici vrtca ali kot pohod v bližnjo okolico vrtca. Pozimi izvedemo športno dopoldne na snegu.

Teden otroka
Teden otroka bo potekal od 7. do 13. oktobra 2019. Ker se v letošnjem letu obeležuje 30-letnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, je Teden otroka namenjen ozaveščanju in spoznavanju pravic, zapisanih v Konvenciji. Tema bo NAŠE PRAVICE.
Vzgojiteljice bodo otrokom pripravile zanimiv in aktiven teden z različnimi dejavnostmi. Otroci pa se bodo v tem času še več družili z otroki iz drugih skupin, se skupaj igrali in zabavali.

Medeni teden
Tretji teden v mesecu novembru bodo potekale dejavnosti v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka. Namen dejavnosti medenega tedna je spoznavanje življenja in pomena čebel za okolje, seznanjanje z zdravim načinom prehranjevanja s poudarkom na lokalno pridelani hrani ter spoznavanje dejavnosti čebelarja.

Sodelovanje s policistom
Otroci drugega starostnega obdobja se ob srečanju s policistom starosti primerno seznanjajo s poklicem policista, si ogledajo policijsko vozilo, se seznanijo z varno hojo oziroma z varnostjo pešcev v prometu in z varno vožnjo otrok v avtomobilih in na avtobusu. Policist otroke tudi seznani z varno potjo tako, da jih pospremi na sprehod.

Sodelovanje z gasilci
V mesecu požarne varnosti bo izvedena evakuacija šole in vrtca. Po izvedbi evakuacije se bodo otroci vrtca srečali z gasilci. Ob tem si bodo ogledali gasilsko vozilo, otroci 2. starostnega obdobja pa se bodo seznanili tudi z gasilsko opremo.

Sodelovanje s krajevno knjižnico
Septembra si bodo najstarejši otroci ogledali predstavo Bicikleta, ostali otroci drugega starostnega obdobja pa bodo v bibliobusu pred vrtcem prisluhnili pravljici o čebelah in prijateljstvu. Bibliobus si bodo lahko tudi ogledali in prelistali nekaj knjig ter revij. V oktobru bo knjižničarka iz Krajevne knjižnice Dolenjske Toplice obiskala vse skupine vrtca. Otrokom prvega starostnega obdobja bo v igralnicah povedala novo pravljico in pokazala igralne knjige. Otrokom drugega starostnega obdobja pa bo povedla novo pravljico, primerno njihovi starostni stopnji, jih motivirala za delo pri predšolski bralni znački Mavrična ribica in jim razdelila zgibanke za Mavrično ribico. Prvo knjigo jim bo vpisala v zgibanko, nato pa bodo morali še tri knjige predstaviti v krajevni knjižnici. Podelitev Mavrične ribice za vrtca Gumbek in Krkine lučke iz Vavte vasi bo aprila 2020 v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah. V maju pa bodo otroci drugega starostnega obdobja obiskali Krajevno knjižnico v Dolenjskih Toplicah. Na oddelku jih bo pričakala knjižničarka, ki se bo z njimi pogovarjala o odnosu do knjige, jim predstavila knjižnico, nekaj novih pravljic in jim omogočila ogled knjig ter igro.

Obisk dedkov in babic
Po dogovoru s starši se v skupinah izvede srečanje z dedki in babicami. Seznanijo se z vključevanjem svojih vnukov v skupino in z njimi preživijo dve uri v različnih dejavnostih in igri.

Izleti oddelkov
Izleti so organizirani v maju. Namen izleta je spoznavanje bližnje in daljne okolice in njenih znamenitosti preko različnih dejavnosti. Udeleženci so po dogovoru na prvem roditeljskem sestanku starši, otroci in strokovni delavci vrtca.

Glasbene urice
Otroci zelo radi prepevajo, igrajo na instrumente in se igrajo glasbeno-didaktične igre. Zelo hitro se naučijo novo pesem, z igranjem na lastne in Orffove instrumente pa dobijo občutek za ritem. Z nudenjem takih dejavnosti si otroci razvijajo glasbene sposobnosti, se sprostijo in družijo. Kaj znamo, bomo prikazali tudi na šolskih in vrtčevskih koncertih ter drugih prireditvah. Pevski zbor bo v času aktivnega počitka potekal za otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo. Vodila ga bosta učitelj glasbene umetnosti Robert Kohek, ki poučuje na šoli, in strokovna delavka vrtca Lea Tisovec.

Angleške urice
V dopoldanskem času bodo imeli 5 in 6-letni otroci našega vrtca možnost vključiti se v angleške urice, ki jih bomo izvedli preko igralnih dejavnosti: iger, pesmi, gibalnih rim in animacij lutk …
Glavni cilj pri poučevanju tujega jezika v predšolskem obdobju je razumevanje govorjenega, predvsem pa je pomembno, da se otroci počutijo sproščene in domače v okolju, kjer pogovor poteka v angleškem jeziku, ter da pri dejavnostih uživajo.

Nemške urice
V dopoldanskem času bodo imeli 5 in 6-letni otroci našega vrtca možnost vključiti se tudi v nemške urice. Izvedli jih bomo preko igralno zasnovanih dejavnostih: iger, pesmi, gibalnih rim in animacije lutk …V tem času smo še v postopku pridobivanja prijavnic za izvedbo.


B) NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Izvedbo nekaterih nadstandardnih obogatitvenih dejavnosti bo sofinancirala tudi občina ustanoviteljica. Naš vrtec želi oblikovati lastno podobo in prepoznavnost v okolju z naslednjimi dejavnostmi obogatitvenega programa..

Bivanje v naravi
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za najstarejše otroke vrtca v času od 4. 12. 2019 do 6. 12. 2019 organizirali bivanje v naravi. Tridnevno bivanje, poimenovano Cicidnevi, bo letos potekalo v CŠOD v Črmošnjicah v domu Lipa. Namen takšne oblike dela je razvijanje otrokove samostojnosti, spoznavanje tamkajšnjega okolja, žive in nežive narave in gibanje na prostem, ki je povezano z različnimi športnimi dejavnostmi z rekviziti in brez njih ter s poudarkom na tistih dejavnostih, ki niso v programu v vrtcu in so primerne za letni čas bivanja na Cicidnevih.

Prespimo v vrtcu
Je dogodek, ki je otrokom zanimiv in vznemirljiv. Izvedemo ga pred bivanjem v naravi z namenom, da otroke pripravimo na ločitev od doma in staršev za eno noč in na bivanje v naravi.

Plavalni tečaj
Izvajali ga bomo v povezavi s programom Mali sonček, ki je namenjen otrokom, ki zadnje leto obiskujejo vrtec. Izvedba bo potekala v Termah Dolenjske Toplice v terminu, ki nam bo na voljo. Izvajali ga bodo strokovni delavci vrtca in šole.

Ogled predstav
Otroci posameznih skupin si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo, ki je primerna njihovi starosti. Ogledi potekajo v vrtcu v času kulturnega tedna. Otroci štirih najstarejših skupin si bodo v mesecu decembru ogledali didaktično svetlobno predstavo za otroke Mavrica v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu.

Dodatne dejavnosti
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitvene dejavnosti in ne v kurikulum vrtca, zato se tudi izvaja izven izvedbenega kurikuluma vrtca.
V vrtcu se dodatne dejavnosti izvajajo na željo staršev. Omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi interesi, hkrati pa je to priložnost za razvijanje otrokovih močnih področij oziroma specifičnih sposobnosti. Dodatne dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca in jih starši v dogovoru z izvajalci sami financirajo.

Popoldanske športne urice za dve starostni skupini
Za otroke vrtca Gumbek od 3. leta starosti naprej in njihove starše bodo tudi v letošnjem šolskem letu v popoldanskem času, predvidoma od novembra do marca, tedensko organizirane športne urice. V telovadnici Osnovne šole Dolenjske Toplice jih bodo vodili strokovni delavci vrtca. Namen popoldanskih športnih uric je spodbujanje otrok h gibalni aktivnosti, pri kateri jim aktivno pomagajo starši, zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju kot tudi omogočanje, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. To bomo uresničevali preko elementarnih iger, sklopa gimnastičnih vaj, dela po postajah, vadb na stezi, dela v skupinah ter zaključnega dela — iger za umirjanje in sprostitev. Vadbena ura bo potekala ob sredah popoldan.

Plesne urice
Otrokom, starim od 4 do 6 let, so ponujene plesne urice, ki bodo, če bo dovolj prijav, potekale v popoldanskem času v prostorih vrtca ali šole. Izvajal jih bo Plesni studio Novo mesto. Namen dejavnosti je razvijati sposobnosti otrok in bogatiti poznavanje glasbe. Program poteka celo šolsko leto, razdeljen je v 3 semestre po 8 vaj. Vsak semester se zaključi z nastopom za starše.

Rolanje
Otrokom, starim od 4 do 6 let, je ponujeno rolanje, ki bo v jesenskem in spomladanskem času. Potekalo bo od 16.00 na hokejskem igrišču šole.