PROJEKTI

Eko vrtec

Eko vrtec je projekt evropskega združenja in sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje, programske vsebine pa so znotraj programa Ekošola. Vsebine so usmerjene v otrokovo dejavnost v ustvarjalnem okolju, in to okolje je tam, kjer otrok živi, ob spodbudnih starših in vzgojiteljih. Okoljsko opismenjevanje se začne že zelo zgodaj, zato je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dolgo del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo. Eko vrtec bogati čustvene vezi otroka do narave. S pomočjo različnih (otrokom primernih) vsebin se otroci seznanjajo s pomenom varčevanja na različnih področjih življenja. Učijo se spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Projekt otroke spodbuja, da pridobijo občutek povezanosti z okoljem, zaradi katerega bolj cenijo naravo in vse, kar se v njej skriva.

V šolskem letu 2018/2019 smo podpisali Ekolistino in tako pridobili eko zeleno zastavo. Postali smo del Ekošole. Uresničevali in spoštovali bomo cilje Ekolistine Vrtca Gumbek. Sledili in udejanjili bomo sedem korakov Ekošole, izpeljali dejavnosti in projekte ekoakcijskega načrta, ki ga bo predlagal ekoodbor Vrtca Gumbek.

Nekaj ciljev, ki jim bomo sledili:

– Razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.

– Spodbujamo pozitivne medsebojne odnose.

– Pridobivamo spoznanja o zdravem načinu življenja v zdravem okolju.

– Spodbujamo kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej ter učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija).

– Spodbujamo ustvarjanje iz naravnega in odpadnega materiala.

Nekaj predvidenih vsebin za ohranjanje zelene zastave:

– projekt ekobranje za ekoživljenje,

– znanje o gozdovih,

– aktivnosti v tematskih sklopih voda – energija, odpadki – krožno gospodarstvo ter podnebne spremembe,

– zbiranje starega papirja (jeseni in spomladi) z določenim namenom – za obisk Kekčeve dežele,

– ekovrtilnica – urejanje vrta,

– projekti trajne mobilnosti (Misija zeleni koraki, ustvarjalni natečaji …),

– urejanje okolice šole in vrtca ter skrb za čistočo skozi celo šolsko leto.

Zdravje v vrtcu

V današnjem času je skrb za zdravje in dobro počutje otrok in strokovnih delavcev sestavni del življenja in dela v vrtcu, zato se bomo vključili v projekt Zdravje v vrtcu, ki v slovenskem prostoru že več let poteka pod okriljem NIJZ. Posebno higiensko pozornost bomo namenili ukrepom za preprečevanje širjenja okužb ter negi najmlajših otrok, kjer so obolenja pogostejša. Stremeli bomo k zagotavljanju zdravega, urejenega in varnega okolja, zdrave prehrane in razvijanja dobrih prehranjevalnih navad ter spremljanju telesnega in gibalnega razvoja otrok. Spodbujali bomo gibanje in preživljanje aktivnega časa na prostem, s čimer želimo pomembno prispevati k boljšemu zdravju in počutju naših otrok in zaposlenih. Otroke bomo navajali na primerno oblačenje ob različnih aktivnostih, redno in temeljito umivanje rok ter načine pravilnega kašljanja in kihanja. Vsebine s področja zdravja bomo vključevali in prepletali z različnimi kurikularnimi področji in pri otrocih razvijali zavedanje pomena le-tega za kakovostno življenje.

Varno in spodbudno učno okolje

Namen projekta je omogočiti čim bolj varno in spodbudno učno okolje otrokom in strokovnim delavcem ter nadgraditi znanje in veščine strokovnih delavcev za vodenje skupine in sodelovanje s strokovnimi delavci.

Skrb za otrokovo dobro počutje pomeni zagotoviti otroku pogoje za njegov telesni, emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. Kadar je otrokovo učno okolje varno in spodbudno, se otroci dobro počutijo, prepoznavajo svoja čustva in jih izražajo na sprejemljiv način, prepoznavajo svoje interese, potrebe, sodelujejo pri aktivnostih,  manjša je stopnja neželenega vedenja….

Cilji projekta so:

– ustvarjanje sistematičnega pristopa h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja,

– na ravni kolektiva in skupine krepiti veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost otrok in  zmanjšanje vedenjskih težav,

– se izpopolniti v lastni čustveni in vedenjski pismenosti,  z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja pri otrocih,

– seznanjanje z razlogi neželenega vedenja in urjenje v strategijah za preprečevanje neželenega vedenja.

Vsaka skupina je izbrala prednostno nalogo povezano z VSUO. Teme skupin so: Skupaj raziskujemo naravo, Mi se imamo radi, Polžkove naravoslovne aktivnosti, Spodbudni izzivi iz čarobne vrečke, Medvedki raziskujemo, Spoznavamo čarobnost narave in uživamo v gibanju, Gradimo pozitiven odnos do ljudi in narave, Narava – naša druga igralnica, Z naravo živim in se od nje učim.

Skupine bodo preko različnih dejavnosti, povezanih s prednostno nalogo, skušale čim bolje spoznati sebe in druge ter okolje, v katerem živimo ter ustvariti čim bolj spodbudno okolje za optimalen razvoj sposobnosti vseh udeležencev.