SODELOVANJE S STARŠI

Vrtec dopolnjuje in pomaga staršem pri zagotavljanju kvalitetnega življenja njihovih otrok, zato predstavljajo starši za vrtec pomembne sogovornike in soustvarjalce.

Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu. Ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in po dogovoru z vzgojiteljicami lahko občasno aktivno sodelujete tudi pri vzgojnem delu.

Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu.

Razumevanje otroka je osnova za naše kakovostno delo ter prispeva k boljši povezanosti in pristnejšim stikom s starši.

Pravice otrok

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo z otroki:

Otrok ima pravico

– do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,

– do ljubezni, topline, varnosti, razumevanja,

– do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti,

– do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.

Torej ima pravico – BITI OTROK V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI.

Obveznosti staršev do vrtca

 • Na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici oddajo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 • ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če te niso razvidne iz zdravniške dokumentacije,
 • redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu …), da jih lahko obvestimo v nujnih primerih,
 • v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok; če otrok zboli v vrtcu, pridejo po njega v najkrajšem možnem času,
 • upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah,
 • s pisno izjavo soglašajo s prevozom otrok z javnimi sredstvi,
 • vzgojiteljici javijo izostanek otroka,
 • s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo h kvaliteti programa in k ugledu vrtca,
 • redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca,
 • upoštevajo prometne znake in svoja vozila pustijo na parkirišču,
 • ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo izpisni rok,
 • upoštevajo poslovni čas in 9-urno bivanje otroka v vrtcu ter ne zamujajo; vsaka ura nad 9 ur prisotnosti se obračuna po vrednosti 4,17 €,
 • otroka primerno oblečejo in obujejo, ker bo tako varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu),
 • ob prihodu v vrtec so starši oziroma tisti, ki spremljajo otroka, dolžni otroka pripeljati do vzgojiteljice ali VPO-pomočnice vzgojiteljice, prav tako morajo obvestiti vzgojiteljico ali njeno pomočnico, da so prišli po otroka (ob odhodu iz vrtca),
 • v vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (žvečilni gumi, ogrlice, frnikule …),
 • dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne moremo odgovarjati zanje.
 • starši, prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite osebno, ter tista na oglasnih deskah in spletu,
 • svetujemo, da se sproti pogovorite o morebitnih težavah in problemih v zvezi z bivanjem vašega otroka v vrtcu — probleme najlažje in uspešno rešujemo takrat, ko nastanejo, in tam, kjer se pojavijo.

Druge oblike sodelovanja s starši; starši in oddelki

Sodelovanje staršev s strokovnimi delavci vrtca prispeva k zbliževanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok skupine in celotnega vrtca ter premagovanju morebitnih težav pri vzpostavljanju odnosov med starši in zaposlenimi.

Sodelovanje poteka na več ravneh, in sicer v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov, obveščanja staršev preko eAsistenta in popoldanskih srečanj oddelkov in na ravni vrtca. Aktualne informacije so objavljene na spletni strani vrtca. Starši bodo v tem šolskem letu prejemali obvestila preko eAsistenta in elektronske pošte. V vsakem oddelku so se strokovni delavci s starši dogovorili za pogostost obveščanja (dnevno, tedensko obliko).

Roditeljski sestanki

Na uvodnem roditeljskem sestanku se starši seznanijo s prednostno nalogo vrtca, časovno organizacijo dela v vrtcu, s programom vzgojno-izobraževalnega dela ter z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi. Vzgojiteljice po skupinah predstavijo program dela vsake skupine in se s starši dogovorijo o oblikah medsebojnega sodelovanja. Drugi skupni roditeljski sestanek je načrtovan kot predavanje za starše otrok vrtca in šole v torek, 24. 10. 2023, preko Zoom-a: Zamolčane resnice, Pasti nekemičnih zasvojenosti (predavateljica dr. Sanja Rozman). V predšolskih oddelkih se izvede tematski roditeljski sestanek pred odhodom otrok na letovanje. Na zaključnem roditeljskem sestanku v maju in juniju 2024 se starše seznani s pregledom opravljenih dejavnosti v skupini.

Govorilne ure – individualni pogovori s starši

Starši se seznanijo z vključevanjem otroka v skupino ter z napredkom otroka na različnih področjih razvoja. Govorilne ure potekajo vsak 2. četrtek v mesecu, z izjemo mesecev, ko imamo načrtovane roditeljske sestanke. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno v prostorih vrtca in izjemoma tudi telefonsko.

Triplastno srečanje za predšolske otroke je srečanje ob zbranih oziroma izbranih otrokovih dokazilih. Enakovredno vključuje otroka, strokovne delavce in starše. Skupaj se pregleda otrokov portfolio. Ob tem se izbere izdelke, ki kažejo njegov razvoj, napredek in učenje. Vzgojitelj na srečanju zapisuje otrokova razmišljanja in njegove komentarje.

Srečanje družin ali igralno popoldne

Srečanje poteka na ravni posameznega oddelka. Za obliko srečanja se lahko strokovne delavke s starši dogovorijo na uvodnem roditeljskem sestanku. Povabljena je celotna družina otroka. Skupina se lahko predstavi s kratkim programom. Srečanje se nadaljuje s skupnim druženjem in pogostitvijo.

Decembrsko srečanje: Bazar

Decembrsko srečanje izvedemo v prazničnem prednovoletnem času. Po kratkemu programu, na kateremu se šolskim otrokom pridružijo naši najstarejši oddelki, starše in otroke povabimo na čaroben bazar, na katerem si lahko poslikajo obraz, se poigrajo na ustvarjalnih delavnicah ter nam z nakupom izdelkov pomagajo pri zbiranju sredstev za nakup didaktičnega materiala.

Zaključna prireditev: Gumbarija

Zaključna prireditev poteka na ravni celotnega vrtca ob koncu šolskega leta. Programu, ki ga pripravijo otroci našega vrtca, sledijo delavnice in zabavne igre, v katerih sodelujejo otroci in starši.

Pobude in ideje za obliko in vsebino delavnice predlagajo otroci po presenečenju, ki je v dopoldanskem času mesec dni pred Gumbarijo. Otroci aktivno sodelujejo pri izdelavi pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo. Vstopnina za Gumbarijo in tradicionalne delavnice se plača z gumbi. Na spremljevalnih zabavnih igrah in prodajalnici pa se zbirajo prispevki za didaktično opremo vrtca. Cilj Gumbarije je druženje ter uživanje otrok, staršev in ostalih obiskovalcev ob gibalnih aktivnostih ter ustvarjanju v različnih delavnicah na prostem.

Obveščanje staršev

Aktualne informacije so objavljene na spletni strani vrtca. Starši bodo v tem šolskem letu prejemali obvestila preko eAsistenta in elektronske pošte.

Dostopnost