VPIS IN IZPIS

Vpis v vrtec

Vrtec sprejema vloge za vpis v vrtec skozi vse leto, najmanj enkrat letno pa objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Vrtec Gumbek v mesecu marcu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto na oglasnih deskah in spletni strani vrtca, v javnem lokalnem časopisu in na spletni strani občine Dolenjske Toplice.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.

Starši izbirajo med dnevnim in poldnevnim programom. Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Izvajamo ga v času delovanja vrtca od 5.30 do 16.00, v dislociranem oddelku vrtca Gumbek pa od 6.00 do 15.30. Namenjen je otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Plačilo staršev je vezano na največ devet ur otrokove dnevne prisotnosti.

V mesecu juniju imamo s starši novincev prvi roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo z delom in življenjem v vrtcu ter jim ponudimo nekaj nasvetov, kako otroka in sebe lažje pripraviti na ta pomemben korak. Konec avgusta pa vzgojiteljice oddelkov osebno povabijo starše na individualni pogovor v igralnice, kjer otrok spozna strokovne delavke ter igralnico. Prve dni bivanja otrok v vrtcu dajemo velik poudarek postopnemu uvajanju.

Skupaj z vami seveda želimo, da bi se otrok pri nas počutil dobro, da bi vrtec sprejel in rad prihajal k nam. Z vami, dragi starši, želimo vzpostaviti učinkovito sodelovanje, ki bo temeljilo na zaupanju.

Elektronski naslov za pošiljanje vlog: vpis.vrtec@os-dt.si

Vloga za vpis otrok v vrtec (2024-2025)

 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Izpis iz vrtca

Poletna odsotnost

Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. 6. do 31. 8.  v koledarskem letu.

Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka, in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.

Rezervacija zaradi zdravstvenih razlogov

Če je otrok zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov odsoten več kot 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo  zaradi zdravstvenih razlogov. To rezervacijo lahko uveljavljajo skupaj za največ 90 dni v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju občinske uprave.

Stalni izpis

Starši lahko kadarkoli izpišejo otroka iz vrtca in prekinejo pogodbo z vrtcem, tako da na sedež vrtca pošljejo ali prinesejo izpolnjeno izjavo o izpisu otroka iz vrtca. Izpisnico morajo starši oddati najkasneje do 20. dne v mesecu, da se otroka izpiše s 1. dnem naslednjega meseca..

O izpisu otroka iz vrtca morajo starši obvestiti tudi pristojni center za socialno delo.

Dostopnost