OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

V okviru navedenih programov izvajamo tudi obogatitvene dejavnosti, ki so del nacionalnega kurikuluma in jih izvajajo vzgojitelji in pomočnice vzgojiteljev. Izvajamo jih v sklopu dnevnega programa. Z njimi bogatimo vrtčevsko okolje, da bi bilo bolj življenjsko ter prijetnejše za otroke in njihove starše. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti ter so skladne s cilji in načeli kurikuluma za vrtce.

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti, projektov, obiskov kmetije, plavalnega tečaja, vsebin Malega sončka in bralne značke.

Mali sonček

Mali sonček je gibalno-športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Vsebuje 4 stopnje:

  • Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta),
  • Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta),
  • Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta),
  • Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

,Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi, športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi na ustrezno mesto v knjižici. Program Mali sonček k aktivnemu sodelovanju spodbuja tudi starše. Otroci morajo za vsako stopnjo opraviti določeno število nalog in ob koncu leta prejmejo priznanje, zadnje leto pred vstopom v šolo pa medaljo.

Športni dopoldnevi

Športno dopoldne z enotno motivacijo in zaključkom načrtuje in pripravi tim, dejavnost pa izvedejo skupine samostojno. Športno dopoldne izvedemo ločeno za prvo in drugo starostno obdobje.

,V času športnega dopoldneva se otroci gibljejo ob športnih dejavnostih na prostem ali v telovadnici osnovne šole (glede na vreme). Pri tem spoznavajo pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti med seboj (spretnosti …).

Jeseni so gibalne dejavnosti zasnovane v obliki pohoda po bližnji okolici vrtca, spomladi pa v obliki vadbe po postajah, lahko izvedemo tudi kros. Pozimi izvedemo športno dopoldne na snegu.

Mali umetniki

Ustvarjalni dan je sestavljen iz različnih področij umetnosti: likovna, plesna, glasbena, lutkovna in rajalna. Ta dan je namenjen dejavnostim na določeno temo s skupnim namenom – ciljem. Pri tej obliki dejavnosti pri otrocih spodbujamo splošno ustvarjalnost pri načrtovanju, pripravi, organizaciji in uporabi sredstev ter prostora. Izvedemo ga ločeno za prvo in drugo starostno obdobje in pripravimo delavnice, primerne starosti otrok. Dejavnosti – delavnice lahko izvedemo na ravni oddelkov, lahko pa jih predlagajo otroci po doživljanju narave. Strokovne delavke z različnimi oblikami motivacije otroke popeljejo v ustvarjalni svet.

Teden otroka

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 4. do 10. oktobra 2021, je Razigran uživaj dan!. Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, bo poudarek na pomenu igre in igranja. Igra in igranje prinašata veselje in sproščenost, burita otrokovo domišljijo, povezujeta, navdihujeta. Vzgojiteljice bodo otrokom pripravile zanimiv in aktiven teden z različnimi dejavnostmi.

Medeni teden

Tretji teden v mesecu novembru bodo potekale dejavnosti v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka. Namen dejavnosti medenega tedna je spoznavanje življenja in pomena čebel za okolje, seznanjanje z zdravim načinom prehranjevanja s poudarkom na lokalno pridelani hrani ter spoznavanje dejavnosti čebelarja.

Praznični december

V pričakovanju praznikov v vrtcu pripravimo različne dejavnosti, ki nam polepšajo te dneve. Stalne dejavnosti, ki jih izvajamo, so izdelovanje okraskov, okraševanje smrečice, izdelovanje voščilnic za starše, obisk dedka Mraza in rajanje. Poleg stalnih dejavnostih pa pripravimo še mnogo drugih, ki popestrijo dogajanje v prazničnem decembru.

Sodelovanje s policistom

Otroci drugega starostnega obdobja se ob srečanju s policistom starosti primerno seznanjajo s poklicem policista, si ogledajo policijsko vozilo, se seznanijo z varno hojo oziroma z varnostjo pešcev v prometu in z varno vožnjo otrok v avtomobilih in na avtobusu. Policist otroke tudi seznani z varno potjo tako, da jih pospremi na sprehod.

Sodelovanje z gasilci

V mesecu požarne varnosti bo izvedena evakuacija šole in vrtca. Po izvedbi evakuacije se bodo otroci vrtca srečali z gasilci. Ob tem si bodo ogledali gasilsko vozilo, otroci 2. starostnega obdobja pa se bodo seznanili tudi z gasilsko opremo.

Glasbeno-plesne urice

Glasbeno-plesne urice bodo potekale enkrat tedensko v predšolskih oddelkih. Otroci bodo prepevali slovenske ljudske in umetne pesmice, plesali ljudske plese in spoznavali ljudske igre, odkrivali in igrali na Orffove instrumente ter nastopali.

Izleti oddelkov

Izleti so organizirani v maju. Namen izleta je spoznavanje bližnje in daljne okolice in njenih znamenitosti preko različnih dejavnosti. Udeleženci so po dogovoru na prvem roditeljskem sestanku s starši otroci in strokovni delavci vrtca.

Naravoslovne urice

Zgodnje naravoslovje v vrtcu nudi otrokom prvi vpogled v svet naravoslovnih poskusov. Pri tem igra pomembno vlogo to, da otrokom omogočimo raziskovanje in odkrivanje novega v spodbudnem in njim znanem okolju in s poskusi, ki jim omogočajo aktivno udeležbo. S takim pristopom bomo pri otroci vzbujali željo po odkrivanju novega ter jim razvijali sposobnosti logičnega mišljenja, predvidevanja, načrtovanja in sklepanja.

Angleške urice

V predšolskih oddelkih bomo v letošnjem letu tedensko začeli z izvajanjem angleških uric. Naš glavni cilj bo seznanjanje otrok s tujim jezikom v varnem in sproščenem okolju, v katerem bodo otroci aktivni udeleženci in bodo doživljali občutke zadovoljstva in uspeha. Tuji jezik bodo otroci spoznavali s pomočjo pesmic, plesa, gibalnih igric, rim, prstnih igric in kratkih pravljic. Naučili se bodo šteti, spoznavali bodo barve, dele telesa ter poimenovali nekatere živali.

Sodelovanje s krajevno knjižnico

V oktobru bo knjižničarka iz Krajevne knjižnice Dolenjske Toplice obiskala otroke drugega starostnega obdobja. Na zunanjih površinah vrtca bo pripovedovala novo pravljico, primerno njihovi starostni stopnji in jih motivirala za delo pri predšolski bralni znački Mavrična ribica. Prvo knjigo jim bo vpisala v zgibanko, nato pa bodo morali še tri knjige predstaviti v krajevni knjižnici. Podelitev Mavrične ribice bo aprila 2022. V maju bodo otroci drugega starostnega obdobja obiskali Krajevno knjižnico v Dolenjskih Toplicah. Na oddelku jih bo pričakala knjižničarka, ki se bo z njimi pogovarjala o odnosu do knjige, jim predstavila knjižnico, nekaj novih pravljic ter jim omogočila ogled knjig ter igro.

Gradivo za igralnice si po predhodnem dogovoru s knjižničarko izposodijo vzgojiteljice. Pred vstopom v knjižnico odložijo vrnjeno gradivo v škatlo za vračanje, ki je pred vrati, nato si obvezno razkužijo roke in nadenejo masko. V knjižnici se morajo zaradi sledljivosti obvezno podpisati. Bralni nahrbtnik mora pri vračanju ravno tako odležati vsaj dva dni (najbolje je, da med vikendom). Več morajo uporabljati knjižnično gradivo iz igralnic, za katero veljajo ista pravila kot za ostali didaktični material.