SODELOVANJE S STARŠI

Vrtec dopolnjuje in pomaga staršem pri zagotavljanju kvalitetnega življenja njihovih otrok, zato predstavlja-jo starši za vrtec pomembne sogovornike in soustvarjalce. Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu. Ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in po dogovoru z vzgojiteljicami lahko občasno aktivno sodelujete tudi pri vzgojnem delu. Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. Razumevanje otroka je osnova za naše kakovostno delo ter prispeva k boljši povezanosti in pristnejšim sti-kom s starši.

Pravice otrok

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo z otroki:

Otrok ima pravico

– do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,

– do ljubezni, topline, varnosti, razumevanja,

– do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti,

– do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.

Torej ima pravico – BITI OTROK V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI.

Obveznosti staršev do vrtca

– Na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici oddajo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
– ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če te niso razvidne iz zdravniške dokumentacije,
– redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu …), da jih lahko obvestimo v nujnih primerih,
– v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok; če otrok zboli v vrtcu, pridejo po njega v najkrajšem možnem času,
– upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah,
– s pisno izjavo soglašajo s prevozom otrok z javnimi sredstvi,
– vzgojiteljici javijo izostanek otroka,
– s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo h kvaliteti programa in k ugledu vrtca,
– redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca,
– upoštevajo prometne znake in svoja vozila pustijo na parkirišču,
– ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo izpisni rok,
– upoštevajo poslovni čas in 9-urno bivanje otroka v vrtcu ter ne zamujajo; vsaka ura nad 9 ur prisotnosti se obračuna po vrednosti 4,17 €,
– otroka primerno oblečejo in obujejo, ker bo tako varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu),
– ob prihodu v vrtec so starši oziroma tisti, ki spremljajo otroka, dolžni otroka pripeljati do vzgojiteljice ali VPO-pomočnice vzgojiteljice, prav tako morajo obvestiti vzgojiteljico ali njeno pomočnico, da so prišli po otroka (ob odhodu iz vrtca),
– v vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (žvečilni gumi, ogrlice, frnikule …),
– dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne moremo odgovarjati zanje.
– Starši, prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite osebno ter tista na oglasnih deskah in spletu,
– svetujemo, da se sproti pogovorite o morebitnih težavah in problemih v zvezi z bivanjem vašega otroka v vrtcu — probleme najlažje in uspešno rešujemo takrat, ko nastanejo, in tam, kjer se pojavijo.

Druge oblike sodelovanja s starši; starši in oddelki

Sodelovanje staršev s strokovnimi delavci vrtca prispeva k približevanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok skupine in celotnega vrtca ter premagovanju morebitnih težav pri vzpostavljanju odnosov med starši in zaposlenimi.

Sodelovanje poteka v naslednjih oblikah:

Roditeljski sestanki

Na uvodnem roditeljskem sestanku se starši seznanijo s prednostno nalogo vrtca, časovno organizacijo dela v vrtcu, s programom vzgojno-izobraževalnega dela ter z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi. Vzgojiteljice po skupinah predstavijo program dela vsake skupine in se s starši dogovorijo o oblikah medsebojnega sodelovanja. Drugi skupni roditeljski sestanek bo kot predavanje za starše otrok vrtca in šole v torek, 15. 2. 2022 z naslovom PASTI IN ZABLODE SODOBNE VZGOJE, Mateja Petric, Posvetovalnica za učence in starše NM. Na zaključnem roditeljskem sestanku v maju in juniju 2022 pa se starši seznanijo s pregledom opravljenih dejavnosti v skupini.

Govorilne ure

Starši se seznanijo z vključevanjem otroka v skupino ter z napredkom otroka na različnih področjih razvoja. Govorilne ure potekajo vsak 2. četrtek v mesecu. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno v prostorih vrtca, videokonferenčno, preko elektronske pošte in izjemoma tudi telefonsko.

Triplastno srečanje je srečanje ob zbranih oziroma izbranih otrokovih dokazilih. Enakovredno vključuje otroka, strokovne delavce in starše. Skupaj se pregleda otrokov portfolio. Ob tem se izbere izdelke, ki kažejo njegov razvoj, napredek in učenje. Vzgojitelj na srečanju zapisuje otrokova razmišljanja in njegove komentarje. V času izrednih razmer (covid-19), se izvede dvoplastno srečanje z vzgojiteljico in otrokom.

Obveščanje staršev

Aktualne informacije so objavljene na spletni strani vrtca. Starši bodo v tem šolskem letu prejemali obvestila preko eAsistenta in elektronske pošte.

Srečanja:

Srečanje družin ali igralno popoldne

Srečanje poteka na ravni posameznega oddelka. Za obliko srečanja se lahko strokovne delavke s starši dogovorijo na uvodnem roditeljskem sestanku. Povabljena je celotna družina otroka. Skupina se lahko predstavi s kratkim programom. Vsaka družina prejme darilo, ki ga izdelajo otroci v dopoldanskem času. Srečanje se nadaljuje s skupnim druženjem in pogostitvijo.

Predstava strokovnih delavcev za otroke

V šolskem letu 2021/2022 bodo strokovne delavke izvedle predstavo za vse otroke vrtca. Pri izvedbi sodelujejo strokovni delavci po lastnem interesu. Ostali strokovni delavci pa pomagajo pri izdelavi scene in rekvizitov.

Zaključna prireditev: Gumbarija

Zaključna prireditev – Gumbarija – poteka ob koncu šolskega leta in na ravni celotnega vrtca. Kratkemu programu sledijo delavnice, v katerih sodelujejo otroci in starši. Delavnice potekajo v različnih oblikah (npr. športne aktivnosti, reševanje nalog, ustvarjanje …).

Pobude in ideje za obliko in vsebino delavnice predlagajo otroci po presenečenju, ki je mesec dni pred Gumbarijo, v dopoldanskem času in za vse skupine. Otroci aktivno sodelujejo pri izdelavi pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo. Vstopnina za Gumbarijo in delavnice se plača z gumbi. Cilj Gumbarije je druženje ter uživanje otrok, staršev in ostalih obiskovalcev ob gibalnih aktivnostih ter ustvarjanju v različnih delavnicah na prostem.

Simbioza Giba

Letošnje šolsko leto se bomo v pomladnem času vključili v vseslovenski projekt Simbioza Giba. To je projekt, ki v gibanju združuje in povezuje vse generacije ljudi v Sloveniji z namenom, da si med seboj izmenjujejo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav možen način.

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so namreč pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno vpliva na celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja primerno nagrajuje starejše z avtonomno in radoživo starostjo. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije. Tako nas bo projekt povezal, da bomo pomembno prvino, telesno kulturo, udejanjili v celostnem kontekstu kakovostnega življenjskega sloga.