PROJEKTI

Digitrajni učitelj

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na javnem razpisu za krepitev digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju izbralo projekt Digitrajni učitelj, ki ga v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja vodi Založba Rokus Klett. Šolski center Novo mesto je, kot del Konzorcija šolskih centrov, odgovoren za izvedbo projekta v Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji.

Digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje učnega okolja, ki omogoča smiselno, varno in interaktivno uporabo digitalne tehnologije. Cilj je dvigniti znanje in kompetence vseh udeležencev izobraževanja, s poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem se zagotovi dvig digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Vzgojno-izobraževalni zavod prihodnosti mora zagotavljati reden strokovni razvoj osebja na vseh ravneh. Podane vsebine bodo zato ozaveščene, ponotranjene, izvajane in živete, ne le s strani vodstva, temveč tudi strokovnih delavcev. Spodbujanje kritičnega mišljenja, analitičnih sposobnosti ter pridobivanje praktičnih veščin mora postati ideja prihodnosti.

Eko vrtec

Eko vrtec je projekt evropskega združenja in sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje, programske vsebine pa so znotraj programa Ekošola. Vsebine so usmerjene v otrokovo dejavnost v ustvarjalnem okolju, in to okolje je tam, kjer otrok živi, ob spodbudnih starših in vzgojiteljih. Okoljsko opismenjevanje se začne že zelo zgodaj, zato je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dolgo del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo.

Eko vrtec bogati čustvene vezi otroka do narave. S pomočjo različnih (otrokom primernih) vsebin se otroci seznanjajo s pomenom varčevanja na različnih področjih življenja. Učijo se spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Projekt otroke spodbuja, da pridobijo občutek povezanosti z okoljem, zaradi katerega bolj cenijo naravo in vse, kar se v njej skriva. V projekt so vključeni vsi oddelki našega vrtca.

Nekaj ciljev, ki jim sledimo:

  • Razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave. 
  • Spodbujamo pozitivne medsebojne odnose. 
  • Pridobivamo spoznanja o zdravem načinu življenja v zdravem okolju. 
  • Spodbujamo kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej ter učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija). 
  • Spodbujamo ustvarjanje iz naravnega in odpadnega materiala.

Nekaj predvidenih vsebin za ohranjanje zelene zastave: 

  • Ravnanje z odpadki (odpadkom dajemo novo življenje).
  • Podnebne spremembe (Globe Elementary).
  • Ohranjanje našega planeta (Ekobranje za ekoživljenje).
  • Hrana (Hrana ni za tja v en dan, Mlekastično, izberem domače!).
  • Biotska raznovrstnost (LEAF – znanje o gozdovih).
  • Voda (Voda – naše bogastvo).

Potujoči naravoslovni nahrbtnik

Je naravoslovni projekt za spodbujanje otrok in njihovih staršev h kvalitetnemu preživljanju prostega časa v naravi. S svojo vsebino spodbuja k vzgoji in izobraževanju najmlajših o pomenu zgodnjega poučevanja naravoslovja. Nahrbtnik vsebuje različne naravoslovne pripomočke in kartice s predlogi za naravoslovne aktivnosti. Začetek projekta bo meseca oktobra in se zaključil v mesecu maju. V projekt so vključeni otroci drugega starostnega obdobja.

Otroci odnašajo domov naravoslovni nahrbtnik z različnimi nalogami, idejami v povezavi z naravo, in mapo z navodili za uporabo. Otroci imajo nahrbtnik pri sebi od ponedeljka do petka. V mapi z navodili je tudi list, kamor otroci skupaj s starši podajo povratno informacijo, kakšna se jim je zdela uporaba potujočega naravoslovnega nahrbtnika s pomočjo besed, risbe ali fotografij.

Simbioza Giba

Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja z namenom, da si med seboj izmenjujejo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav možen način. Osnovno izhodišče projekta je ponuditi primerno telesno vadbo oziroma različne gibalne aktivnosti od 9 mesecev dalje. Sama organizacija športno-rekreativnih dejavnosti temelji na medgeneracijskem sodelovanju in druženju in je vezana na lokalno okolje.

Simbioza Giba podpira vse oblike gibalne kulture, rekreacije in športa (splošno vadbo, šport, ples, igre z žogo, kolesarjenje, dvoranski šport, planinarjenje ipd.).

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so namreč pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno vpliva na celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja primerno nagrajuje starejše z avtonomno in radoživo starostjo. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije. V projektu sodelujejo vsi oddelki vrtca.

Projekti sobivanja

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja, z namenom razvijanja pravičnejše družbe, ki bo skrbela za sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogočala boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim otrokom in vnukom.

Projekti, ki jih izvajamo, so:

a) ŽIVIM ZDRAVO

Povod za projekt je bilo dejstvo, da tudi v Sloveniji narašča telesna teža otrok in odraslih. Cilji projekta so promoviranje in navajanje na zdravo prehrano ter promocija gibanja. Projekt poteka od februarja do junija v oddelkih Muck in Balončkov.

b) SLOVENIJA KOT JO VIDIMO OTROCI

Slovenci se premalo zavedamo lepot naše domovine, zato je poglavitni cilj projekta razvijanje pozitivnih čustev do svoje domovine in spoznavanje kulturnih in naravnih značilnosti domovine in domačega kraja. Projekt poteka od novembra do junija v oddelkih Zlatih ribic in Delfinčkov.

c) VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Glavni namen projekta, ki poteka celo šolsko leto je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu, otroke. Njegov cilj je pri otrocih nagraditi celostno znanje o varnosti v prometu. Projekt vključuje kreativni natečaj in izobraževalne delavnice in se bo izvajal v skupini Delfini.

d) TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI

Cilj projekta, ki poteka od meseca novembra do meseca junija je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. Projekt temelji na medgeneracijskemu sodelovanju. Otroke želi spodbuditi k razmišljanju o starejših. V projekt se bodo vključili oddelki Zmajčki in Medvedki.

e) SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Cilj ustvarjalnega projekta, ki je namenjen predšolskim otrok in poteka od meseca januarja do junija je, otroke spodbuditi k razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju pozitivnih odnosov s sovrstniki. V okviru natečaja otroci o svojih občutjih in doživetjih pripovedujejo in jih narišejo, strokovni delavci pa njihova pripovedovanja zapišejo. Izvajal se bo v oddelkih Sončkov, Muck, Zmajčkov in Balončkov.

Tradicija skozi oči otroka

V letošnjem šolskem letu začenjamo z izvajanjem triletnega projekta, s katerim želimo vrtec povezati s kulturnimi ustanovami, samostojnimi ustvarjalci na področju kulture, Občino Dolenjske Toplice in Turističnim društvom, Društvom podeželskih žena, Društvom upokojencev, Društvom Kočevarjev staroselcev, lokalnimi rokodelci, ljubiteljskimi umetniki, kmetovalci.

Poglavitni cilji projekta so:

  • spoznavanje kulturne dediščine domačega kraja in ožje dolenjske regije,
  • spodbujanje otroške ustvarjalnosti in radovednosti,
  • spodbujanje in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja,
  • razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do kulturnih in naravnih znamenitosti ter objektov,
  • oživljanje kulturne dediščine, tradicij in navad,
  • spoznavanje, da se ljudje, okolje, družba in kultura v času spreminjajo,
  • razvijanje naklonjenega in spoštljivega medsebojnega odnosa, do sokrajanov, starejših ljudi.

Zdravje v vrtcu

Letošnja rdeča nit projekta je Besede imajo moč. Beseda – izgovorjena ali zapisana je odtis, ki ga vsak dan puščamo v okolju v katerem živimo. V programu želimo spodbujati in graditi odnose na spoštljivi in prijazni komunikaciji, ki predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju in krepitvi odnosov med otroki, vzgojitelji in strokovnimi delavci ter starši ter vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Stremeli bomo k zagotavljanju zdravega, urejenega in varnega okolja, zdrave prehrane in razvijanja dobrih prehranjevalnih navad ter spremljanju telesnega in gibalnega razvoja otrok. Spodbujali bomo gibanje in preživljanje aktivnega časa na prostem, s čimer želimo pomembno prispevati k boljšemu zdravju in počutju naših otrok in zaposlenih. Vsebine s področja zdravja bomo vključevali in prepletali z različnimi kurikularnimi področji in pri otrocih razvijali zavedanje pomena le-tega za kakovostno življenje. V projekt bodo vključeni vsi oddelki našega vrtca.

Dostopnost